شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
نوع:
منابع--چاپ سنگی
عنوان:
بیست فصل در معرفت تقویم [چاپ سنگی]
سرشناسه:
نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد
معرفی اثر:
کتاب مشتمل بر مقدمه و بیست فصل و یک خاتمه است؛ مقدمه در حروف جمل، فصل اول در ایام هفته و تعریف آن، فصل دوم در تاریخ عربی و تعریف آن، فصل سوم در بیان تاریخ رومی و تعریف آن، فصل چهارم در بیان تاریخ فارسی و تعریف آن، فصل پنجم در بیان تاریخ جلالی و تعریف آن، فصل ششم در معرفت کواکب سبعه و تعریف آن، فصل هفتم در بیان معرفت بروج و اجزای آن، فصل هشتم در معرفت راس و ذنب و عرض، فصل نهم در ساعات شبانه روزی، فصل دهم در احوال بروج، فصل یازدهم در نظر و شاطز؟، فصل دوازدهم در بیان منازل قمر و دیگر احوالات، فصل سیزدهم در خوانهای کواکب، فصل چهاردهم در شرف و هبوط کواکب، فصل پانزدهم در باب مثلثات، فصل شانزدهم در حدود کواکب، فصل هفدهم در بیان اوج و حضیض کواکب، فصل هیجدهم در بیان نظر های کواکب، فصل نوزدهم در منسوبات کواکب، فصل بیستم در آنچه قبل از اوراق دوازده گانه تقویم بیاورند و خاتمه در بیان مجملی از اختیارات.
حواشی:
مدخل و منظومه خواجه نصیر الدین در حاشیه این رساله آمده است.
صحافی شده در این مجلد:
11 رساله.
آسیب شناسی:
سالم
اهدا کننده:
جلال الدین داودی
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی شکری. جلد : مقوایی، روکش تیماج عنابی، جدول مزدوج. 15 × 5/20 س. م.
شرح پدیدآور:
خواجه نصیر الدین طوسی
وضعیت کتابت:
خط : نستعلیق. تاریخ کتابت : قرن 13ق.
موضوع:
نجوم
مشخصات ظاهری:
[۵۲۴] + ص. [۱ - ۲۶]. ۱۸ س. ۹ × ۱۵ س. م. ◄ سر لوح، جدول ص. 5، 14، 21، جدول مزدوج، تصویر : ص. 9، 12؛ راده.
منابع:
ملی ﴿13980-6).
تاریخ تولد و وفات:
597 - 672 ق.
مندرجات:
ق.2. قطب الدین محمد بن شیخعلی الشریف لاهیجی/ کتاب نجوم و هیئت و صور کواکب مرصوده. - ◄ ق.3. مناجات خواجه عبدالله انصاری. - ◄ ق.4. رباعیات بابا طاهر عریان. - ◄ ‏ق.5. رباعیات شیخ ابوالسعید ابوالخیر. ◄ ق.6. محمد بن مهدی حسینی حافظ/ مظهر محمدیه. - ◄ ‏ق.7. ابو نصر فراهی/ نصاب الصبیان. - ◄ ‏ق.8. ترسل. - ◄ ق.9. محمد مهدی استرآبادی/ انشاء تمام. - ◄ ق.10. دیوان حضرت علی بن ابیطالب. - ◄ ق.11. دیوان اشعار مجنون عامری.
کد نوع مدرک :
93
شماره مدرک :
524
مشخصات نشر:
[بی جا : بی نا، ?-126]ق.
آغاز، انجام، انجامه:
آغاز : بسمله، اعدا و شکر و سپاس و ثنای بیقیاس بر آن پادشاهی را سزاوار است که این قبه فلک دوّار فنوس دار از ... و بعد بر ارباب دانش و بینش پوشیده نماناد که این حقیر کثیر السهو و التقصیر خود را قابل تالیف نمی دانست ... ◄ انجام : ... و باقی بر این قیاس و هر کس را در معرفت تقویم بیش از این رجوع افتد در شرح بیست باب بر چندی رجوع نماید که مطلب حاصل می شود.
شماره راهنما:
390 520 VM2
رده اصلی:
390 520 VM2
3.236.8.46
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :