صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
نوع:
منابع--چاپ سنگی
عنوان:
رساله در نحو فارسی [چاپ سنگی]
يادداشت ها:
عنوان مجموعه : کلیات صهبایی
سرشناسه:
صهبایی دهلوی
حواشی:
در توضیح متن.
صحافی شده در این مجلد:
13 رساله.
آسیب شناسی:
سائیدگی و پارگی جلد، پارگی برخی از اوراق.
اهدا کننده:
حسین کی استوان
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی شکری. جلد : مقوایی، روکش کاغذ کرم با طرح برگ سبز، گوشه ها و عطف گالینگور قهوهای. آستر : کاغذ شکری. 16 × 5/25 س. م.
شرح پدیدآور:
مولوی امام بخش صهبایی دهلوی
وضعیت کتابت:
خط : نستعلیق. تاریخ کتابت : قرن 13ق.
مشخصات ظاهری:
812 ص. ﴿220 - 236﴾. 17 س. 2/11 × 5/19 س. م. ◄ مجدول؛ سر صفحه.
مندرجات:
ق.1. ریزه جواهر. - ◄ ق.2. ‌ب‍ی‍اض‌ ش‍وق‌ پ‍ی‍ام‌. - ◄ ق.4. دیوان‌ ص‍ه‍ب‍ائی. - ◄ ق.5. ک‍اف‍ی‌ در ع‍ل‍م‌ ق‍واف‍ی. - ◄ ق.6. وافی شرح کافی. - ◄ ق.7. گنجینه رموز. - ◄ ق.8. جواهر منظوم. - ◄ ق.9. مخزن الاسرار. - ◄ ق.10. رساله نادره. - ◄ ق.11. نتائج الافکار. - ◄ ق.12. غوامض سخن. - ◄ ق.13. اعلا الحق.
کد نوع مدرک :
93
شماره مدرک :
213
مشخصات نشر:
کانپور : مطبع نظامی، به اهتمام محمد عبدالرحمن، [?12]ق.
آغاز، انجام، انجامه:
آغاز : بسمله، سپاسی که تا ابد یک ذره از ان ذخیره اندیشه والا خردان نگردد شایسته ... ◄ انجام : ... افعل جمع افعال ناقصه و جوهر اسم آن فعل با اسم و خبر و متعلق خود جمله فعلیه شده جزای شرط گردید.
شماره راهنما:
32 4F5 VM2
رده اصلی:
32 4F5 VM2
نمايش | تحويل
3.94.196.192
نمایشگرهای مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: