پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  110  نتیجه  در  0/2276819  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
           

مرتب سازی بر اساس

 شمارهعنوانسرشناسهشناسه های افزودهعناوین ديگرموضوعشرح پدیدآورمشخصات ظاهری اثر
1تاریخ کلام الملوک [نسخه خطی]لاهیجی، امجد میرزا محمد یوسفخوشنویسی ◄ خوشنویسان - سرگذشتنامهامجد میرزا محمد یوسف لاهیجی.[236] گ. [151 - 174]. 20 س. 5/6 × 5/16 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ راده.
2الاصول الاصلیه [نسخه خطی]فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضیاخباریه - دفاعیه‎ها و ردیه‎هام‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ فیض کاشانی.[125] گ. [24 - 103]. 15س. 8 × 15 س. م.
3[احوال شعرای معاصرین تفرش] [نسخه خطی]شاعران ایرانی - تفرش - سرگذشتنامه[160] گ. [62 - 160]. 25 س. 7 × 14 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ راده.
4قرآن [نسخه خطی][242] گ. 15 س. 5/4 × 5/9 س. م. ◄ مرکب : مشکی. دو صفحه آغاز نسخه سر لوح مزدوج مذهب و مرصع، مجدول با خطوط زرشکی، نارنجی، زر، آبی، شنگرف؛ سایر صفحات مجدول با زر و مشکی؛ سر سورهها در کتیبه و با شنگرف بر زمینه زر نوشته شده؛ ختم آیات با دوایر زر؛ راده.
5الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه [نسخه خطی]شهید ثانی، زین الدین بن علیشهید اول، محمد بن مکی، 734 - 786ق. اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر ◄ فقه جعفری - قرن 10ق.زین الدین بن علی شهید ثانی؛ نویسنده متن : م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍ی‌ شهید اول
6[تجوید قرآن] [نسخه خطی]قرآن - تجوید[29] گ. 16 س. 7 × 13 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ راده.
7خلاصه الاقوال [نسخه خطی]علامه حلی، حسن بن یوسفحدیث - علم الرجالحسن بن یوسف علامه حلی.[175] گ. 14 س. 9 × 14 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ عناوین و نشانها شنگرف، بالای برخی عبارات خط کشی با مرکب مشکی و شنگرف؛ راده.
8کنز اللغات [نسخه خطی]ابن معروف، محمد بن عبد الخالق، قرن 9ق.زبان عربی - واژه نامه ها - فارسیمحمد بن عبدالخالق ابن معروف.[338] گ. 21 س. 9 × 5/19 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ بالای برخی عبارات خط کشی با شنگرف؛ راده.
9دیوان حافظ [نسخه خطی]حافظ، شمس الدین محمدشعر فارسی - قرن 8ق.خواجه شمس الدین محمد شیرازی.[179] گ. 12 س. 5/9 × 17 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ راده.
10انوار سهیلی [نسخه خطی]کاشفی، حسین بن علینثر فارسی - قرن 10ق.کمال الدین حسین بن علی کاشفی بیهقی.[119] گ. 18 س. 13 × 22 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ عناوین و سر فصلها شنگرف، بالای برخی عبارات خط کشی با شنگرف؛ راده.
11[تفسیر قرآن] [نسخه خطی]تفسیر آیات[76] گ. [71 - 76]. 24 س. 5/13 × 5/18 س. م
12دیوان منوچهری دامغانی [نسخه خطی]منوچهری، احمد بن قوصشعر فارسی - قرن 5ق.ابو‌ النجم احمد بن قوص یعقوب بن احمد منوچهری دامغانی.117] گ. 15 س. 5/8 × 18 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ عناوین با مرکب قرمز؛ دو ستونی؛ کمند شنگرف، مجدول با خطوط شنگرف و آبی؛ راده
نتیجه  1  تا  12  از  110  نتیجه  در  0/2276819  ثانیه