مجموعه
آشنایی با ادبیات کهن
سلسله کلاسهای آشنایی با ادبیات کهن
عنوان کتابشناسی:
آشنایی با ادبیات کهن
نوع:
مجموعه
شرح کتابشناسی:
سلسله کلاسهای آشنایی با ادبیات کهن
      
آشنایی با ادبیات کهن
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  385  نتیجه  در  0/1000349  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان کتابشناسی :
آشنایی با ادبیات کهن
نوع :
مجموعه
شرح کتابشناسی :
سلسله کلاسهای آشنایی با ادبیات کهن
جنس :
image/jpg
سطح 1 :
primary_type
2
1
بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (بیست و یکمین : 96/9/13 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (سیزدهمین : 16/5/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
4
1
بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (شانزدهمین : 6/6/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (هجدهمین : 20/6/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
6
1
بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (دومین : 28/1/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (بیستمین : 1/8/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
8
1
بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (یازدهمین : 2/5/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ کیفیت صدا پایین است. ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ کیفیت صدا پایین است. ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (هشتمین : 12/4/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
10
1
بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (پنجمین : 18/2/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
11
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (سومین : 4/2/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
12
1
بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (ششمین : 25/2/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
نتیجه  1  تا  12  از  385  نتیجه  در  0/1000349  ثانیه