مجموعه
آشنایی با ادبیات کهن
سلسله کلاسهای آشنایی با ادبیات کهن
عنوان کتابشناسی:
آشنایی با ادبیات کهن
نوع:
مجموعه
شرح کتابشناسی:
سلسله کلاسهای آشنایی با ادبیات کهن
      
آشنایی با ادبیات کهن
Skip Navigation Links.
نتیجه  13  تا  24  از  385  نتیجه  در  0/2440176  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
13
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (چهارمین : 11/2/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
14
1
بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (هفدهمین : 13/6/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
تاریخ انتشار :
1396
15
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (نهمین : 19/4/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1396
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
16
1
بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (اولین : 21/1/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1396
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
17
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (دهمین : 26/4/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1396
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
18
1
بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (دوازدهمین : 9/5/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1396
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
19
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (پانزدهمین : 30/5/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1396
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
20
1
بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با گلستان سعدی (نوزدهمین : 24/7/96 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1396
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
21
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
لذت خواندن ادبیات (چهارمین : 26/5/95 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
منصوریان، یزدان
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1395
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آشنایی با ادبیات کهن
22
1
بندانگشتی
عنوان :
لذت خواندن ادبیات (سومین : 29/4/95 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
منصوریان، یزدان
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1395
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آشنایی با ادبیات کهن
23
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
لذت خواندن ادبیات (دومین : 28/2/95 : تهران) [دیسک صدا]
پدیدآور :
منصوریان، یزدان
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1395
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ این برنامه بر روی 1 دیسک ویدیوئی نیز ضبط شده است. ◄ شماره رده دیسک ویدیوئی : FZ2 028 15357 95C ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 028 418 95C ◄ آشنایی با ادبیات کهن ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ این برنامه بر روی 1 دیسک ویدیوئی نیز ضبط شده است. ◄ شماره رده دیسک ویدیوئی : FZ2 028 15357 95C ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 028 418 95C ◄ آشنایی با ادبیات کهن ◄ آشنایی با ادبیات کهن
24
1
بندانگشتی
عنوان :
شرح خسرو و شیرین نظامی ﴿پنجاه و یکمین : 6/10/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
اخوت، فرزانه
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1395
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن,اسناد شنیداری ◄ آرشیو موسسه ◄ آشنایی با ادبیات کهن
نتیجه  13  تا  24  از  385  نتیجه  در  0/2440176  ثانیه