کتابداران

ریاست


نام و نام خانوادگی: مهرناز خراسانچی
سمت: رییس کتابخانه

دفتر ریاست


نام و نام خانوادگی: فاطمه شاهجانی
سمت: رییس دفتر ریاست

بخش روابط عمومی


نام و نام خانوادگی: مهسا مهدیزاده
سمت: مسئول بخش روابط عمومی

بخش کتابخانه دیجیتال


نام و نام خانوادگی: عباس میرزائی
سمت: مسوول کتابخانه دیجیتال

بخش کتابخانه دیجیتال


نام و نام خانوادگی: مهسا ابراهیمی
سمت: کارمند بخش دیجیتال

بخش کتابخانه دیجیتال


نام و نام خانوادگی: اسلام رضایی
سمت: کارمند بخش اسکن

بخش خدمات فنی


نام و نام خانوادگی: فاطمه هویدائی
سمت: معاون فنی/مسئول بخش خدمات فنی

بخش خدمات فنی


نام و نام خانوادگی: راحله آرامی
سمت: کتابدار بخش خدمات فنی

بخش خدمات فنی


نام و نام خانوادگی: مینا مرادیان
سمت: کتابدار بخش خدمات فنی

بخش خدمات فنی


نام و نام خانوادگی: فریبا کشانی
سمت: کتابدار بخش خدمات فنی

بخش امانت


نام و نام خانوادگی: اکرم هوشنگی
سمت: مسئول بخش امانت

بخش امانت


نام و نام خانوادگی: سارا فیروزه
سمت: کارمند بخش امانت

بخش امانت


نام و نام خانوادگی: فریناز کیانی
سمت: کتابدار بخش فنی

بخش امانت


نام و نام خانوادگی: معصومه ستارنواز
سمت: کتابدار بخش امانت

بخش نشریات و آرشیو


نام و نام خانوادگی: یاسمین امیرارجمند
سمت: کتابدار بخش نشریات

بخش اداری، مالی


نام و نام خانوادگی: هنگامه آرامی
سمت: مسئول بخش مالی-اداری

بخش کودکان و نوجوانان


نام و نام خانوادگی: مهتاب میناچی مقدم
سمت: مسئول بخش کودکان

بخش کودکان و نوجوانان


نام و نام خانوادگی: فریبا مردانی
سمت: کتابدار بخش کودکان

بخش مرجع و اسناد


نام و نام خانوادگی: بهاره پورحسن
سمت: مسئول بخش مرجع

بخش مرجع و اسناد


نام و نام خانوادگی: فهیمه رحیم نژاد
سمت: کتابدار بخش مرجع

بخش نابینایان


نام و نام خانوادگی: پرستو ولدخانی
سمت: مسئول بخش نابینایان

بخش نابینایان


نام و نام خانوادگی: مریم زارعی
سمت: کتابدار بخش نابینایان

بخش نابینایان


نام و نام خانوادگی: اعظم حقیقت
سمت: کتابدار بخش نابینایان

بخش ناشنوایان


نام و نام خانوادگی: زینت کلاه چی
سمت: کارمند بخش ناشنوایان

بخش ناشنوایان


نام و نام خانوادگی: فاطمه سادات سادات مهریزی
سمت: کارمند بخش ناشنوایان

بخش نشریات و آرشیو


نام و نام خانوادگی: مهناز قائمی
سمت: مسئول بخش نشریات ادواری و آرشیو

بخش نشریات و آرشیو


نام و نام خانوادگی: حمیده زارع
سمت: کتابدار بخش نشریات ادواری و آرشیو

بخش خدمات


نام و نام خانوادگی: داوود رضایی
سمت: مسئول بخش خدمات