خبرنامه و گزارش عملکرد

خبرنامه و گزارش عملکرد داخلی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
(فایلهای خبرنامه به فرمت pdf می باشد)
گزارش عملکرد 1401
شماره 72-70، دی تا اسفند 1391
شماره 69-67، مهر تا اذرماه 1391
شماره 66-64، تیر ماه تا شهریور 1391
شماره 63-61، فروردین تا خرداد 1391
شماره 60-58، دی تا اسفند ماه 1390
شماره 48-46، دی تا اسفند ماه 1389
شماره 45-43، مهر تا آذر ماه 1389
شماره 42-40، تیر تا شهریور ماه 1389
شماره 39-37، فروردین تا خرداد ماه 1389
شماره 35 و 36، اسفند ماه 1388 و فروردین 1389
شماره 34، بهمن ماه 1388
شماره 33، دی ماه 1388
شماره 32، آذرماه 1388
شماره 31، آبانماه 1388
شماره 30، مهرماه 1388
شماره 29، شهریور 1388
شماره 28، مردادماه 1388
شماره 27، تیرماه 1388
شماره 26، خردادماه 1388
شماره 25، اردیبهشت 1388
شماره 24-23، اسفند 1387 و فروردین 1388
شماره 22، بهمن ماه 1387
شماره 21، دی ماه 1387
شماره 20، آذرماه 1387
شماره 19، آبان ماه 1387
شماره 18، مهرماه 1387
شماره 17-16، مرداد و شهریور1387
شماره 15، تیرماه 1387
شماره 14-13، اردیبهشت و خرداد 1387
شماره 12-11،  اسفند 1386 و فروردین 1387
شماره 10، بهمن ماه 1386
شماره 9، دی ماه 1386
شماره 8، آذرماه 1386
شماره 7، آبان ماه 1386
شماره 6، مهرماه 1386
شماره 4-5 ، مرداد و شهریور 1386
شماره 3، تیرماه 1386
شماره 2، خرداد ماه 1386
شماره 1، اردیبهشت ماه 1386
شماره صفر، فروردین ماه 1386