شرح خبر
 
تاریخ
1400/6/13
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 13 شهریور 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1          

اكبر كاراته و جورابش

صالحي حاجي آبادي، محسن

ج - د

2          

داستان قلقلك

خليلي، سپيده

ب

3          

دايناسور صحرا

شين جي، تاجيما

ج

4          

در عزايت آسمان نيلي قباست

الماسي، مهدي

د

5          

دم گربه ها را بكش

شاماني، طيبه

الف - ب

6          

سلام! ممنون! خدافظ!

روكا، اليسندا

ب

7          

شب به خير خرس كوچولو!

اش، فرانك

الف - ب

8          

طلسم

استاين

د

9          

عروس دريايي خوشمزه ي لعنتي

شاهرخي جاويد، مليحه

الف - ب

10      

عصباني هستم ولي.../ با دوستم شريك مي شوم

آويرام، جين

الف - ب

11      

كشتي نجات

حجازي، شمس

ب

12      

لينالونا

ژوبرت، كلر

ب - ج

13      

لئون نارنجي

كلارك، جين

ب

14      

مجموعه داستانهاي شل سيلور استاين

سيلور استاين، شل

د

15      

من يك مرد عنكبوتي شبيه رستم خواهم شد

بابامرندي، مژگان

د

16      

سی دی اسمورفها قسمت (8-5)

_

ب - ج

17      

سی دی قرآن کلید بهشت

ظهوري، حسن

ب - ج

18      

سی دی کرم سه نقطه

_

ج 

منبع