شرح خبر
 
تاریخ
1401/8/7
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 7 آبان 1401
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

The donkey on the bridge

Jafa, Manorama

ب

2

بي استعداد!

كورمن، گوردون

د

3

تنيس

_

د

4

راز عبادت

درخشاني، مجيد

د

5

سوال موموكي

ژوبرت، كلر

الف - ب

6

ظهور ارباب تاريكي

بليبي، آرون

ج

7

عمليات شناسايي

گيبز، استوارت

ج - د

8

لوپه تو

شعبان نژاد، افسانه

الف - ب

9

مي مي نرو تو يخچال

كشاورز، ناصر

الف - ب

 


منبع