شرح خبر
 
تاریخ
1401/11/1
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 1 بهمن 1401
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

The cat which liked mice

Mohammadi, Mohammad

ب - ج

371 .1 M697C

J

2

آخرين نبرد

كالفر، كريس

د

۸۱۳ /۵۴ آ۲۵۴ك   

ج

3

ارباب شپش ها

پيلكي، ديو

ب - ج

۸۱۳ الف۹۷۸پ   

ج

4

ایلیا جلد 12

توكلي، امين

ج

۷۴۱ /۵  الف۸۶۱ت   

ج

5

رنگ ها

بادسكو، رامونا

الف

۳۷۲ /۲ ر۱۴۶ب   

ج

6

شمارش

_

الف - ب

۱۵۵ /۴  ‌۶۳۴‌ش‌   

ج

7

قصه ي گرگ

مكليري، ويليام

ج

۸۱۳ ق۷۴۱م   

ج

8

كفشي كه خودش راه مي رفت

باباجاني، علي

الف - ب

ف‌ك۱۱۳ب ۳فا۸ 

ج

9

ورزش هاي افراطي

_

د

۷۹۶ /۰۴۶  ۵۳۱و   

ج

10

يك شعر بي طاقت

شعبان نژاد، افسانه

د

ي۵۱۱ش 62/ ۱فا۸ 

ج


منبع