شرح خبر
 
تاریخ
1401/12/13
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 13 اسفند 1401
متنرديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

آزادي و استقلال دنياي نو

فيشر، داروتيا فرانسس (كنفيلد)

د

۹۷۳ /۳ آ۹۶۵ف   

ن ج

2

آقاي شهردار

اميريان، داود

د

۹۵۵ /۰۸۴۳۰۹۲ الف‌س/۲۴۹ب   

ج

3

از قيطريه تا روز دهم

جعفرنژاد، علي رضا

د

الف۴۵۹ج  62/ ۳فا۸

ج

4

المپيك زمستاني

موري، كريستف

ب - ج

۸۴۳ الف۸۳۶م   

ج

5

بچه خرگوش

بلينو، ناتالي

الف - ب

۵۹۱ /۳ خ‌ب۶۷۷ب   

ج

6

درس خواندن هم حدي دارد!

كوك، جوليا

ب

۳۰۵ /۲ د۸۳۹ك   

ج

7

متضادها

_

الف - ب

۱۵۵ /۴  ‌۲۴۱‌م‌   

 ج

8

موش سر به هوا

حسن زاده، فرهاد

ب

۳۷۱ /۱  م۵۲۶ح   

ج

9

يوهو... هاها... صدا مي آد

اسلامي، مريم

الف

و‌ي۵۲۸الف ۱فا۸

ج
منبع