شرح خبر
 
تاريخ :
1397/9/14
عنوان: بازدید دانش آموزان مدرسه احسان از کتابخانه حسینیه ارشاد
متن:
75 نفر دانش آموز پايه سوم مدرسه احسان در سه گروه 25 نفره از بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه ديدن کردند و علاوه بر آشنايي با خدمات اين بخش
 دو کتاب "مشت زن"  و "تولد زال" برايشان خوانده شد و در انتها با طرح 8 چيستان و 6 ضرب المثل برنامه بازديد به اتمام رسيد.

منابع: