شرح خبر
 
تاریخ
1402/8/27
عنوان مسابقه هنری و ادبی «دوست فلسطینی من»
متن
مسابقه هنری و ادبی «دوست فلسطینی من» 
ویژه عموم کودکان و نوجوانان
بخش های مسابقه:

هنری: نقاشی
ادبی: نامه نگاری

آخرین مهلت ارسال آثار: 05 آذر ماه 1402


گروه های سنی شرکت کنندگان:
نوخوان: 7 و 8 سال 
نونهال: 9، 10 و 11 سال
نونگاه: 12، 13 و 14 سال
 نوجوان: 15، 16 و 17 سال
منبع