شرح خبر
 
تاریخ
1401/6/12
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 12 شهریور 1401
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

Things i can do

Prasad, Shirley

الف - ب

2

باور كنيد من مرغ ماهي خوار نيستم!

قرباني، حسين

ب

*

3

پند مرد روستايي

درخشاني، مجيد

د

4

خوش حال، باش مرغك من!

هارتمن، باب

ب

*

5

طبيعت

_

الف - ب

6

عروس دريايي

بنجامين، آلي

د

7

قد كوتاه

اسلون، هالي گلدبرگ

د

*

8

كاجيروشك

وظيفه شناس، شراره

ب - ج

9

مي مي رفته خيابون

كشاورز، ناصر

الف - ب

*

10

هاكي

 

دمنبع