شرح خبر
 
تاريخ :
1398/8/12
عنوان: گزارش بازدید موسسه نیکزی
متن:
روز چهارشنبه 8/8/98 از ساعت 10 تا 12:30، 3 نفر از موسسه نیکزی از نمایشگاه کاریحجماتور و بخش های مختلف کتابخانه (امانت، خدمات فنی، کتابخانه دیجیتال، کودکان و نوجوانان ، بازی، مرجع و نابینایان) بازدید کرده و همکاران بخش‌هاي مربوط توضيحات لازم را در خصوص فعالیت بخش‌ها به آنها ارائه کردند.

منابع: