شرح خبر
 
تاریخ
1401/5/15
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 15 مرداد 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

اسرار كشتي تايتانيك

سابول، استفاني

د

2

ايده هاي بزرگ براي دختران و پسران بلند پرواز

دوباتن، آلن

د

3

بگذاريد روراست بهتان بگويم، هيچ وقت دلم نمي خواست كسي را ببوسم!

لوئين، نانسي

ب - ج

4

بند انگشتي

محمدپور، علي

ب - ج

5

سوار بر باد

رودگر، محمد

ج - د

6

شكار قاتل

كريستي، آگاتا (ميلر)

د

7

شمعداني

شافاك، اليف

د

8

مسافر اسير

گروگان، حميد

ب - ج

9

يه مرغ نازي داشتم

مرداني، مهدي

الف - ب


منبع