شرح خبر
 
تاريخ :
1397/11/13
عنوان: نمايشگاه وحدت اسلامي
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتابهاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه،  نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آنها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند.  نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1397/11/21 الي 1397/11/26 با  موضوع «وحدت اسلامي» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: