شرح خبر
 
تاریخ
1398/12/17
عنوان اطلاع رسانی
متن
اعضای محترم؛
با‌توجه به شرایط خاص بهداشتی، پس از شروع کار کتابخانه، کتاب های امانت گرفته را بدون دیرکرد تحویل خواهید داد.
زمان ارائه خدمات به اطلاع خواهد رسید.
منبع