شرح خبر
 
تاریخ
1403/4/13
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 16 تیر 1403
متنرديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

A peacock for a pet

Thomas, Maya

ج

891 .4337 T459P

J

2

Gord Afarid

_

د

8F3 .62 G661

J

3

آمليا ارهارت

سانچث وگارا، ماريا ايسابل

ب - ج

۶۲۹ /۱ س‌س/۴۴۶الف   

ج

4

اريك فوگلر و نفرين ميستي ابي كسل

اوسس، بئاتريس

د

۸۶۳ /۶۴ ن‌الف۹۳۱الف   

ج

5

از تاريكي نمي ترسد

تسانگ، كيتي

ج - د

۸۱۳ ت‌الف۵۶۳ت   

ج

6

بازي كنيم باهم تو مهد كودك

لي، آماندا

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ ب۸۳۳ل   

ج

7

برسد به دست تي. ركس عزيزم

استرتي، چاي

ب

۱۵۳ /۳ ب۴۸۲الف   

ج

8

پس اندازش كن!

مك لئود، سيندرز

الف - ب

ج‌۳۵۲‌م‌ ۳فا۸ 

ج

9

پیلا پری می شود

بومون، اميلي

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ ر‌پ۷۸۷ب   

ج

10

تعبير يك خواب دريايي

شليتس، لورا ايمي

د

۸۱۳ /۶ ت۶۳۳ش   

ج

11

توپك درستكاري

آلبر، دايان

ب

۱۵۲ /۴ د‌ت۷۱۶آ   

ج

12

جين آستين

سانچث وگارا، ماريا ايسابل

ب - ج

۸۲۳ /7 س‌س/۹۳۱الف   

ج

13

چگونه دوست خوب پيدا كنيم؟

بروكس، فليسيتي

ب

۳۰۵ /۲ د۴۹۳ب   

ج

14

چه مي شد اگر... چشم جانوران را داشتي!؟

ماركل، ساندرا

ب - ج

۵۹۱ /۵ چ۱۲۹م   

 ج

15

داگلي بغلي عيدت مبارك

ملينگ، ديويد

الف - ب

۱۷۷ /۶ ع‌د۷۶۷م   

ج

16

دانه

لوئيس، كريل

د

۸۲۳ /۹۲ د۸۲۳ل   

ج

17

روباه كوچولو و سيب ها

تروخان، يكاترينا

الف - ب

۱۵۳ /۳ س‌ر۵۳۵ت   

ج

18

سايه ي وحشت خاطرات

جانسون، پيت

ج - د

۸۲۳ س۱۹۹ج   

ج

19

شعله ي شمع كوچولو

كوك، جوليا

ب - ج

۳۷۲ /۳۷ ش۸۳۹ك   

ج

20

شناگر ماهر

گنكتن، گويدو وان

الف

۱۵۳ ش۶۹۶گ  

ج

21

قصه هاي ترسناك رولي

كيني، جف

ج - د

۷۴۱ /۵ ق‌۹۷۸‌ك‌   

ج

22

كره الاغ لجباز

مورفي، استوارت ج.

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ ك۸۳۴م   

ج

23

گربه خرابكار آب نبات دوست ندارد

بروئل، نيك

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ آ‌گ۴۹۹ب   

ج

24

من شجاعت هستم

ورد، سوزان

ب

۱۵۵ /۴ ش‌م۵۲۲و   

ج

25

من علي شريعتي هستم

اميني، پرويز

ج - د

ش‌م۸۴۴الف ۳فا۸

ج

26

ميهمان غار

افشاريان زاده، فروغ

ج - د

م۶۴۷الف ۲فا۸ 

ج

27

نايكي از ايده تا برند

سيكول، لويي باندي

د

۳۳۸ /۷۶۸۸۷۶ ن۹۵۴س   

ج

28

نم نم در سفر

غلامي، زهرا

ب

۳۶۳ /۷ ن۷۲غ   

ج

29

هيولاي كلمه خوار

رجبي، مهدي

ج

ﻫـ۳۷۲ر  ۳فا۸

ج

30

يك روز به آسمان خواهم رفت

كلي، اري انترادا

د

۸۱۳ /۶ ي۶۶۲ك   

ج


منبع