شرح خبر
 
تاریخ
1400/8/8
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 8 آبان 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

A Glossary of literary terms

Abrams, M. H. (Meyer Howard)

2

آشنايي مقدماتي با فلسفه ي ذهن

خاتمي، محمود

3

آيات الاحكام (حقوق مدني و جزايي)

قبله اي خويي، خليل

4

اضطراب ابراهيم

ميرصادقي، جمال

5

امور مهندسين ناظر

 

6

تحليل تطبيقي شعر اعتراض در ادبيات معاصر...

زارع برمي، مرتضي

7

تغيير رفتار و رفتار درماني: نظريه ها و روش ها

سيف، علي اكبر

8

توانمندسازي بيمه شدگان

 

9

در پناه باران

مويز، جوجو

10

درباره ي هنر

رشاد، علي اكبر

11

زن و كيمياگري (پژوهشي در عرفان و علم)

جهانگير، اكرم

12

سلمان فارسي

رضايي ها، يوسف

13

صفير تدبير

خادميان، حسين

14

كاربرد اينكوترمز ۲۰۱۰ [دو هزار و ده] در ...

محترم قلاتي، رحيم

15

مالك وهم

اصلاني مناره بازاري، ...

16

مباني جغرافياي ارتباطات

شرفي، حجت الله

17

مباني و اصول تعليم و تربيت با نگاهي به تحولات...

مرزوقي، رحمت الله

18

مدل هاي آب و هوايي تحليل بارش - رواناب

خورشيد دوست، علي...

19

مناجات خواجه عبدالله انصاري

انصاري، عبدالله بن محمد

20

يك ميليون جرينگي

وست، ناتانيل

21

آزادی مشروط [دیسک ویدئویی]

 

22

قرآن و گیاهخواری [دیسک ویدئویی]

 

 منبع