شرح خبر
 
تاريخ :
1398/6/20
عنوان: مشاوره‌ی آموزشی و تربیتی
متن:مؤسسه فرهنگی هنری حسینیه ارشاد برگزار می‌کند:
مشاوره‌ی آموزشی و تربیتی روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 9 تا 11
با تعیین وقت قبلی
تلفن: 7-22894004 داخلی 16، بخش کودکان و نوجوانان

منابع: