شرح خبر
 
تاریخ
1398/3/13
عنوان بازدید پرسنل کتابخانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
متن
روز يکشنبه 98/3/12 ساعت 10 تا 12، هشت نفر از پرسنل کتابخانه‌ي بانک مرکزي از بخش‌هاي خدمات فني، امانت و ديجيتال بازديد کردند و همکاران بخش‌هاي مربوط توضيحات لازم را در خصوص کار با نرم‌افزار کتابخانه به آنها ارائه کردند.

منبع