شرح خبر
 
تاریخ
1401/8/14
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 14 آبان 1401
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

The cat in our alley

Jobert, Claire

الف

599 J62C

J

2

اگر به يك سگ دونات بدهي...

نامروف، لورا جوفي

الف - ب

۱۵۳ /۳ الف۲۲۶ن   

ج

3

آقاي خوشحال و جادوگر

هارگريوز، راجر

ب

۳۷۱ /۱  ج‌خ‌آ‌۱۹۸‌ﻫ‌   

ج

4

به ديگري فكر كن

درويش، محمود

ب - ج

۸۹۲ ب۴۹۱د   

ج

5

جعبه بوس هاي زوو

گي، ميشل

الف - ب

۱۵۵ /۲ ج۸۶۶گ   

ج

6

ژيمناستيك

_

د

۷۹۶ /۴۴  ۹۶ژ   

ج

7

سرقت از موزه ي بريتانيا

گيبز، استوارت

ج - د

۸۲۳ ق‌س۸۷۳گ   

ج

8

شرير

اسكاردوني، بيانكا

د

۸۱۳ /۵۴ ش۵۲۳الف   

ج

9

هيچ عشق تازه اي جديد نيست

تركمن، فاضل

د

ﻫـ۵۱۵ت  62/ ۱فا۸ 

ج

 
منبع