شرح خبر
 
تاریخ
1398/12/8
عنوان اطلاع رسانی زمان تشکیل کلاس تفسیر قرآن
متن
زمان تشکیل کلاس تفسیر قرآن به اطلاع اعضاء محترم خواهد رسید.
منبع