شرح خبر
 
تاریخ
1400/6/20
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 20 شهریور 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1          

با دو چشمم مي چشم

بكتاش، غلامرضا

ب

2          

پدر، پرچين و پسرها

فلايشمان، پل

ب - ج

3          

پنج حكايت پند آموز

پوروهاب، محمود

ب - ج

4          

پيروزمندان

مك كي، ديويد

ب

5          

تام سایر

تواين، مارك

د

6          

تلنگر باران

شكارسري، حميد رضا

ج - د

7          

جايي كه ما هستيم

جفرز، اوليور

ب

8          

چرا حلزون ها و حيوانات ديگر صدف دارند؟

بومونت، هالي

ب - ج

9          

حكمراني بر دل ها

واثقي، بهروز

ج

10      

دايناسور سخنگو

روي، رن

ج

11      

دايناسورها

فيليپس، سارا

ج

12      

عددها

بارتل، آلموت

الف - ب

13      

قصه پيدايش پول

سلطان محمدي، نرجس

ب - ج

14      

قصه هاي شيرين مرزبان نامه

نجفي، عبدالمجيد

د

15      

هفت ديار نيشابور

علي شاهرودي، فروغ

د

 منبع