شرح خبر
 
تاریخ
1401/8/28
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 28 آبان 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

اردوي رنگي رنگي

صالحي، آتوسا

ب

2

اگر به يك گربه كيك بدهي...

نامروف، لورا جوفي

الف - ب

3

اين را مي گويند شجاعت

اسپري، آرمسترانگ

د


4

خانه درختي 130 [صد و سي] طبقه

گريفيتس، اندي

ج


5

حاضر جواب

درخشاني، مجيد

د

6

دور دنيا در يك روز

لاموت، مت

ب - ج

7

زووي دوچرخه سوار

گي، ميشل

الف - ب


8

ساداكو و هزار درناي كاغذي

كوئر، النور

د


9

سمنو ديگ چاقالو

ايبد، طاهره

ب

10

كاپيتان زير شلواري و حمله توالت هاي سخنگو

پيلكي، ديو

ج


منبع