شرح خبر
 
تاریخ
1400/8/8
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 8 آبان 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1          

از جوي آب نترس، جوجه اردك

گيگاسري، ناهيد

الف - ب

2          

اسب و سيب و بهار

احمدي، احمد رضا

ب - ج

3          

امامت

ذاكري موسوي، سيد مهدي

ب

4          

انرژي آب

اسپيلزبري، ريچارد

د

5          

او هم نشين فرشته ها بود

روح افزا، سعيد

د

6          

باب اسفنجي

_

ب - ج

7          

بازي مي كنم/ گاهي مي برم گاهي مي بازم

آويرام، جين

الف - ب

8          

برگزيده شعرهاي نظامي

نظامي، الياس بن يوسف

د

9          

بز و ميش

شعبان نژاد، افسانه

ب - ج

10      

جشن هاي فراموش شده ايران باستان

بيگوند، بهروز

د

11      

داروي بزي را كي مي برد؟

يزداني، معصومه

ب

12      

سه بره كوچولوي بازيگوش

پليتساري، جينورا

ب

13      

شاهزاده خانم و نخود

_

ب

14      

مامان جون دوستت دارم!

كتس، كارن

الف - ب

15      

ميوه ها و رنگ ها را بشناسيم

_

الف

16      

بازی با انگشت ها]دیسک ویدیوئی[

_

الف

17      

بز و میش ]دیسک صدا[

_

ب - ج

18      

یکدسته گل ]دیسک صدا[

_

ب - ج

 منبع