شرح خبر
 
تاریخ
1400/10/11
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 11 دی 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1          

Making toys and playing together

_

ج - د

2          

اژدهای مدرسه

برود، مايكل

ب - ج

3          

چشمه ي ماه

شعباني، اسدالله

ج - د

4          

چي دوست داري؟

پريرخ، زهره

الف

5          

دره‌ي الماس‌ها

فتاحي، حسين

ب - ج

6          

زمستانه

يوسفي، محمدرضا

ب - ج

7          

سكوت خيس درختان

پوروهاب، محمود

د

8          

سلطان و آهو

وحدتي، ناصر

د

9          

سه فرشته با بال هاي طلايي و چشمان آبي رنگ

احمدي، احمد رضا

ب - ج

10      

شجاعان كوچك

_

ج - د

11      

من گل سرخم تو گل زردي

كشايي، اكرم

الف

12      

مورچه دورانديش

فردنيا، محمد حسن

ب - ج

13      

موش كوچولو دندان پزشك مي شود

كلهر، مژگان

ب

14      

وب سايت خودت را بساز!

بشر، سايمون

د

15      

يه خونه‌ي نقلي با يه عالمه مهمون

طاقديس، سوسن

ب

16      

خداحافظ راكون پير [ديسك ويدئويي]

_

ب

17      

دانا و مانا مي پرسند... [ديسك صدا]

_

الف - ب

 منبع