شرح خبر
 
تاریخ
1398/3/13
عنوان ادامه کلاس تزکیه و اخلاق
متن
ادامه کلاس تزکیه و اخلاق با تدریس خانم دکتر فرزاد از دوشنبه 20 خرداد برگزار می شود.

منبع