شرح خبر
 
تاریخ
1401/12/6
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 6 اسفند 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

 

شماره راهنما

1

The legend of planet surprise and other stories

Tajima, Shinji

د

 

895 .635 T135L

J

2

بينايي

ريوس، ماريا

الف

 

۶۱۲ /۸  ي‌ب‌۹۸۳‌ر‌   

ج

3

تعطيلات پردردسر

موري، كريستف

ب - ج

 

۸۴۳  ت۸۳۶م   

ج

4

جوجه پنگوئن

بلينو، ناتالي

الف - ب

 

۵۹۱ /۳  ج۶۷۷ب   

ج

5

حبيب

مصطفي زاده، منصوره

ب

 

۲۹۷ /۹ ب‌ح۶۱۶م   

ج

6

خداي خوب من

باوفا، محمد رضا

ب - ج

 

۲۹۷ /۴ خ۲۸۷ب   

ج

7

كاردستي هاي هنري

نيكلسون، سو

ج - د

 

۷۴۵ /۵ ك‌۹۵۷‌ن‌   

ج

8

گاريبالدي

داون پورت، مارشا (گلوك)

د

1339

۹۴۵ /۰۸۰۹۲ د‌س/۱۴۷گ   

ن ج

9

مزرعه

_

الف - ب

 

۱۵۵ /۴  ۴۹۸م‌   

ج

10

مومو

انده، ميشائيل

د

 

۸۳۳ /۹۱۴ س/م۸۷۳الف   

ج

 


منبع