شرح خبر
 
تاریخ
1401/8/21
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 21 آبان 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

Great revolt of 1857

Chawla, Sandeep

د

2

ترا - لا - لا

پيلكي، ديو

ج

3

توت در سبد

يزداني، معصومه

ب

4

زوو نمي ترسد

گي، ميشل

الف - ب

5

شام سرد شد كوتي كوتي

حسن زاده، فرهاد

الف - ب

6

شهادت طلبان

كريمي، يداله

د

7

غافل گيري بزرگ

گيبز، استوارت

ج - د

8

فرانكنشتاين

شلي، مري ولستونكرافت (گودوين)

د

9

فوتبال

_

د


منبع