شرح خبر
 
تاريخ :
1397/10/12
عنوان: نمايشگاه ايمان (اسلام)
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتابهاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه،  نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آنها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند.  نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1397/10/22 الي 1397/10/28 با  موضوع «ايمان (اسلام)» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: