شرح خبر
 
تاریخ
1401/4/25
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 25 تیر 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

باغ شيشه اي

روئين، ظريفه

ب - ج

2

پرواز

احمدي، احمد رضا

ب - ج

3

پسته و هفت برادر

شعبان نژاد، افسانه

ب - ج

4

تكواندو

_

د

5

جادوگرها

دال، روآل

د

6

جايي كه خيابان ها نام داشت

عبدالفتاح، رنده

د

7

شكارگاه عجيب

آرامي، سميرا

ب

8

عجول

باباجاني، علي

ب

9

فضولي هاي يواشكي

پارك، باربارا

ج

10

يك جاي پا، دو جاي پا ...

سلسام، ميليسنت

الف - ب


منبع