شرح خبر
 
تاریخ
1400/8/15
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 15 آبان 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1          

The rose on the rug

Hassan Beigi, Ebrahim

ج - د

2          

افسانه هاي ايرلندي

جاكوبز، جوزف

د

3          

آقاي هزار پا و كفاش

زندي، سامگيس

ب

4          

آوازي براي وطن

گودرزي دهريزي، محمد

ج

5          

پرندگان همراه با شعر

سلمان، معصومه

الف

6          

حلزون من گم شده

اميريان، داود

ب - ج

7          

دنياي جانوران

بارتل، آلموت

الف - ب

8          

راستش را بخواهيد، شنل قرمزي خيلي از خودش متشكر بود!

شسكان، تريشا اسپيد

ب - ج

9          

روز نهنگ

عبدي، عباس

د

10      

زنگ اول: تاريخ

شيرژيان، فريده

د

11      

سوال و جواب/ سلام و خداحافظي

آويرام، جين

الف - ب

12      

فيل كوچولو كجا خوابيدي؟

مسيحا، ميترا

الف

13      

ياسمين و گل آفتابگردان

عاقوص، مهند

ب - ج

14      

يك آدم نقاشي كن!

كلهر، فريبا

الف - ب

15      

يك تكه خاك خوب خدا

اسماعيل پور، نياز

ب - ج

16      

جادو در شهر بازي [ديسك ويدئويي]

_

ب - ج

17      

افسانه روزبه [بایگانی رایانه ای]

 _

ج - د

18      

شهر خاکستری  [ديسك ويدئويي]

 _

ج 

 

منبع