شرح خبر
 
تاریخ
1402/6/26
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 26 شهریور 1402
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

My school

Srivastava, Sigrun

الف - ب

371 .1 S774M

J

2

دوستي اسكلتي

پاولاك، پاول

ب

۱۷۷ /۶ د۲۶۳پ   

ج

3

ستاره هاي فوتبال

بلاس، الكس

ج - د

۷۹۶ /۳ س۶۲۵ب   

ج

4

عاشقانه هاي مادرانه

پيلكي، ديو

ب - ج

۸۱۳ ع۹۷۸پ   

ج

5

قوي باش

ميلر، پت زيتلو

ب

۱۵۵ /۲ ق۹۷۹م   

ج

6

ويوي عاشق علم است

درتينگ، كيمبرلي

ب - ج

۵۹۱ /۷ و۴۳۳د   

ج


منبع