شرح خبر
 
تاریخ
1402/11/18
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 21 بهمن 1402
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

The clever calf

Hemalata

ب - ج

891 .4 H487C

J

2

اردوي باحال مدرسه (خيلي باحال...)

پيشون، ليز

ج - د

۸۲۳ الف۹۵۷پ   

ج

3

روز بدون پوشك!

فلچر، ليز

الف

۳۷۲ /۳۷ ر۸۳۸ف   

ج

4

فرانكلين مي گويد دوستت دارم

بورژوا، پولت

ب

۳۷۱ /۱ گ‌م‌ف۷۶۳ب   

ج

5

من ماري كوري هستم!

ملتزر، برد

ب - ج

۵۴۰ /۹ م۷۵۲م   

ج

6

ورزشكارهاي آشغال جمع كن

صالحي، آتوسا

ب - ج

و۲۹۷ص ۳فا۸

ج

7

يك مسافر كوچولو

رسوليان بروجني، بنفشه

ج

ي۵۲۴ر ۳فا۸

ج


منبع