شرح خبر
 
تاریخ
1400/8/29
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 29 آبان 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1          

The gift of eleven colours

Khaef, Bahram

الف - ب

2          

پرنده، پسرك، قطار

احمدي، احمد رضا

ب

3          

جوجه اردك زشت

نظمي، ثريا

ب

4          

چتري از گلبرگ ها

شعبان نژاد، افسانه

ب - ج

5          

خاطرات رزمندگان

فراست، قاسمعلي

د

6          

خوابي پر از شكوفه و شاپرك

ملامحمدي، مجيد

د

7          

در طبيعت

بارتل، آلموت

الف - ب

8          

راستي راستي، موهاي راپونزل اصلاح لازم داشت!

گاندرسون، جسيكا

ب - ج

9          

سال نوع مبارك

ابراهيمي، پيام

الف - ب

10      

شغالي كه طاووس شد

فتاحي، حسين

ب - ج

11      

طلسم سياه دل

فونكه، كورنليا كارولينه

د

12      

مردان بالاي كوه

شيخي، مژگان

ب - ج

13      

من هم بازي!

كتبي، سرور

الف - ب

14      

نام پاكان

رحيمي، سياوش

ج - د

15      

هنوز روز چهارم نيامده بود...

روح افزا، سعيد

ج

16      

 بابا برفي [ديسك ويدئويي[

 ب - ج

17      

باشو غريبه ي كوچك [ديسك ويدئويي[

_

ج - د

18      

زشت و زيبا [ديسك ويدئويي[

_

ب - جمنبع