شرح خبر
 
تاریخ
1403/4/20
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 23 تیر 1403
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

A live hat

Nosov, N.

ب - ج

891 N897L

J

2

Book of opposites

Pinoo

الف

372 P657B

J

3

آداگات و روح موش

ريدل، كريس

ج - د

۸۲۳  آ۹۴۷ر   

ج

4

اگر ببری به دام تو افتاد

كلر، تاي

د

۸۱۳  /۶  الف۶۴۵ك  

ج

5

ايليا جلد 18

توکلی، امین

ج

۷۴۱ /۵ الف۸۶۱ت   

ج

6

اين قلعه ي منه!

دي والت، درو

الف - ب

۱۵۳ /۳ الف۹۷۷د   

ج

7

با هم قلعه مي سازيم

مورفي، استوارت ج.

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ ﻫـ‌ب۸۳۴م   

ج

8

بابا اژدها و پسرش

لاكروا، آلكساندر

ب

۱۵۳ /۳ ب۲۱۷ل   

ج

9

پسري كه كلمه جمع مي كرد

رينولدز، پيتر

ب

۳۷۲ /۴  پ۹۷۷ر   

 ج

10

توپك بي حوصلگي

آلبر، دايان

ب

۱۵۲ /۴ ب‌ت۷۱۶آ   

ج

11

جادوگر شهر از

استيلتن، جرونيمو

ب - ج

۱۵۳ /۳ ج۴۹۴الف   

ج

12

چه مي شد اگر... دماغ جانوران را داشتي!؟

ماركل، ساندرا

ب - ج

۵۹۱ /۵ د‌چ۱۲۹م   

ج

13

حشره ها

مك دونالد، جيل

الف - ب

۵۹۵ /۷ ح۷۳۵م   

ج

14

در مزرعه

مك دونالد، جيل

الف - ب

۵۹۰ د۷۳۵م   

ج

15

روباهم ساعت زنگ دارم را خورد

بليز، ديويد

ج

۸۱۳ ر۶۷۵ب   

ج

16

سفر گرده

كيم، مي - گيونگ

ب

۵۸۱ س۹۶۷ك   

ج

17

سفيد، سياه، آبي پنگوئن

پورتيس، آنتوانت

الف - ب

۵۹۸ /۴ س۶۲۹پ   

ج

18

غريبه و كشاورز

پريرخ، زهره

ب - ج

۳۹۸ /۲ غ۴۲۳پ   

ج

19

فرگال از كوره در مي رود

استارلينگ، رابرت

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ ف۴۷۶الف   

ج

20

كوسه ي تنها

اوشن، ديوي

ج

۸۲۳ ك۹۳۲الف   

ج

21

گربه خرابكار

بروئل، نيك

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ گ۴۹۹ب   

ج

22

گربه هاي تهران

شول افشارزاده، مجتبي

د

گ۷۳۱ش  62/ ۳فا۸

ج

23

ما با هم قهريم دوستيم!

ونيش، تانيا

الف - ب

۱۷۷ /۶ م۸۱۵و   

ج

24

متضادها

جفرز، اوليور

الف

۴۰۱ /۴ م۴۸۷ج   

ج

25

من سيد جلال آل احمد هستم

اميني، پرويز

ج - د

س‌‌م۸۴۴الف ۳فا۸  

ج


منبع