شرح خبر
 
تاریخ
1401/12/27
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 27 اسفند 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

Good news in the mountain

Ruh Afza, Said

د

8F3 .62 R933G

J

2

كدو قلقله زن

عاقله، مجيد

ب

۳۹۸ /۲ ك۲۱۸ع   

ج

3

خانواده مهم تر است

جكسون، ج. اس.

ب - ج

۳۷۲ /۳۷ خ۴۹۴ج   

ج

4

زينب

مصطفي زاده، منصوره

ب

۲۹۷ /۹ ز۶۱۶م   

ج

5

مسلم

مصطفي زاده، منصوره

ب

۲۹۷ /۹ م۶۱۶م   

ج

6

داداش ابراهيم

جابري، محمد علي

ج

۹۵۵ د۱۱۵ج   

ج

7

بي خانمان

مالو، هكتور هانري

د

۸۴۳ /۸ ي/‌ي‌ب۱۶۷م   

ج

8

شنغولي با عذرخواهي غول غولي

لزر غلامي، حديث

ب

ع‌ش۴۳۶ل ۱فا۸ 

ج

 


منبع