شرح خبر
 
تاریخ
1401/6/27
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 27 شهریور 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

auenement de lislam

Bencheikh, Omar

2

الاربعين

محمودي ازناوه، سعيد

3

ترجيع بند: انسان در آئينه ي زمان

مهران، احمد

4

در تار و پود فرهنگ ها و موقعيت ما

فكوهي، ناصر

5

زمينه ي زوج درماني

حسيني، بيتا

6

سواد مالي براي كودكان

كوبلينر، بت

7

شخصيت شناسي در مثنوي و كمدي الهي

آرمين، منيژه

8

گوشه ي پيراهن تو

سلطاني، مريم

9

ماء معين

هاشمي نژاد، سيد حسين

10

مديريت منابع انساني (رشته مديريت)

ابطحي، سيد حسين

11

مرام عاشقي

چراغيان، ويدا

12

نظريه معرفت

لهرر، كيت

 

 


منبع