شرح خبر
 
تاريخ :
1397/3/29
عنوان: تابستان امسال با کتابستان
متن:


کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد در تابستان1397 براي اعضاي 3 تا 16 سال با تقسيم بندي 4 گروه سني برنامه‌هاي متنوع و جذابيرا در دو نوبت برگزار مي‌کند. اين برنامه ها شامل قصه گوييبراي خردسالان، کارگاه مهارت‌هاي زندگي اميد و آرزو، حلقه‌هايپژوهشي، بازي‌هاي حرکتي و تيمي، آشنايي با انواع بازي وکارگاه دست ورزي است.

شروع ثبت نام نوبت اول: 97/04/09

شروع ثبت نام نوبت دوم:97/05/13

تلفن:7-22894004 داخلي 16

سايت:www.hepl.ir

کانال تلگرام: hershad@
منابع: