شرح خبر
 
تاریخ
1400/8/22
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 22 آبان 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1          

The sparrow and the king

Tandon, Madhu

الف - ب

2          

آزادي

كيوان، عباس

ب

3          

اسكندر و آب حيات

شيخي، مژگان

ب - ج

4          

انرژي هسته اي

اسپيلزبري، ريچارد

د

5          

اين جا مال من است

روئيه، ژروم

الف

6          

تانك آرزوها

عربلو، احمد

د

7          

چشمه مال كيه؟

راستي، مجيد

ب

8          

حرف زدن از مدرسه/ كنار آمدن با تغييرات

آويرام، جين

الف - ب

9          

حيوانات مهندس در حيات وحش

گري، ليون

د

10      

خپل خان مهربون

رامشيني، فرشته

ب

11      

راز آدم فضايي

نيك بنياد، نيلوفر

الف - ب

12      

شنگول و منگول

پرو، شارل

الف - ب

13      

گذر از كوه كبود

علومي، محمد علي

د

14      

گنجشگك اشي مشي

فلاح پور كوتنايي، مريم

الف - ب

15      

مرغ با فكر

_

ب - ج

16      

آقا رنگي و گربه ناقلا [ديسك ويدئويي]

_

ج

17      

آنكه خيال بافت و آنكه عمل كرد [ديسك ويدئويي]

_

ب - ج

18      

ماجراهاي تن تن و ميلو [ديسك ويدئويي]

_

ب - ج

 

 منبع