شناسنامه
Nature et facteurs de la revolution islamique
عنوان:
منابع--کتاب
نوع مدرک:
Mutahhari, Morteza
پدیدآور:
Tehran: organisation pour la propagande islamique,
اطلاعات نشر:
1984
سال نشر:
French
زبان اثر:
Iran - History - Islamic Revolution, 1979
موضوع:
M992N .083 955
شماره راهنما:
18.207.254.88
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :