شرح خبر
 
تاريخ :
1397/7/16
عنوان: نمايشگاه موضوعي حج و مناسک آن
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتابهاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه،  نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آنها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند.  نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1397/07/21 الی 1397/07/27 با موضوع «حج و مناسک آن» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: