شناسنامه
44.192.48.196
نمایشگر های مدرک
روابط

مدرک : داراي بخش
عنوان مدرکشناسه مدرک
پروفایل :منابع صوتی
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿یازدهمین : 19/4/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿هفتمین : 17/3/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿دومین : 4/2/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿سومین : 11/2/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿هشتمین : 22/3/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿دومین : 10/8/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿دهمین : 12/4/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿نهمین : 29/3/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿ششمین : 1/3/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿اولین : 28/1/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿نهمین : 8/6/94 : تهران ﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿سومین : 17/8/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿پنجمین : 3/3/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿چهارمین : 27/2/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿هشتمین : 1/6/94 : تهران ﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿پنجمین : 1/9/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿اولین : 6/2/94 : تهران ﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿هشتمین : 22/9/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿هفتمین : 15/9/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿اولین : 3/8/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿سومین : 20/2/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿ششمین : 10/3/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پروفایل :کتاب
كتاب شناسي موضوعي ويرايش
یک گفت و گو
فرایند داوری در مجلات علمی
بازاندیشی در مباحثی از نشر و ویرایش
نکته‌های ویرایش
مباني ويرايش كتاب و مقدمه زبان داستان
چگونه بنویسیم؟ ﴿مستندسازی در مراکز پژوهشی﴾
مصائب آقای ویراستار
راهنمای ویرایش
روش تصحیح انتقادی متون
راهنماي آماده ساختن كتاب براي مولفان، مترجمان، ويراستاران ...
خدمات ویرایش علمی و ادبی
نکته‌های ویرایش
ویراستاری مجلات علمی و فنی
روش تصحیح نسخه‌های خطی
درباره ویرایش
روش تالیف و نقد و اصلاح
شیوه نامه ویرایش
راهنمای آماده ساختن کتاب : برای مولفان، مترجمان، ویراستاران، رسانه‌گران، کتابداران، ناشران، چاپخانه‌ها و دوستداران کتاب
درباره ویرایش
راهنمای نگارش و ویرایش
هنر ویرایش
شیوه نامه ضبط اعلام
نقد و تصحیح متون
شیوه‌‌نامه‌ی انتشارات کاراپیام
ویرایش از زبان ویراستاران
آیین نگارش و ویرایش
مبانی درست نویسی
آشنایی با ویراستاری و نشر
راهنمای آماده‌سازی مقالات علمی برای چاپ
شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی
نگارش و ویرایش
واژه‌نامه ویراستاران
چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب
ویراستاران با نویسندگان سخن می‌گویند
راهنمای ویراستاری و درست نویسی
فرهنگ تلفظ نام‌های خاص (تاریخی و جغرافیایی) همراه با راهنمای تلفظ حروف لاتینی در بیش از سی زبان
پروفایل :عکس
كارگاه نشر و ويرايش ويژه اطلاع رسانان و كتابداران [عكس]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿هشتمین : 94/9/22 : تهران﴾ [عکس]
كارگاه نشر و ويرايش زباني ﴿چهارمين : 94/8/24 : تهران﴾ [عكس]
مدرک : داراي بخش
عنوان مدرکشناسه مدرک
پروفایل :منابع صوتی
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿یازدهمین : 19/4/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿هفتمین : 17/3/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿دومین : 4/2/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿سومین : 11/2/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿هشتمین : 22/3/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿دومین : 10/8/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿دهمین : 12/4/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿نهمین : 29/3/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿ششمین : 1/3/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿اولین : 28/1/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿نهمین : 8/6/94 : تهران ﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿سومین : 17/8/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿پنجمین : 3/3/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿چهارمین : 27/2/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿هشتمین : 1/6/94 : تهران ﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿پنجمین : 1/9/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿اولین : 6/2/94 : تهران ﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿هشتمین : 22/9/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿هفتمین : 15/9/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿اولین : 3/8/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿سومین : 20/2/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
کارگاه نشر و ویرایش ﴿ششمین : 10/3/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پروفایل :کتاب
كتاب شناسي موضوعي ويرايش
یک گفت و گو
فرایند داوری در مجلات علمی
بازاندیشی در مباحثی از نشر و ویرایش
نکته‌های ویرایش
مباني ويرايش كتاب و مقدمه زبان داستان
چگونه بنویسیم؟ ﴿مستندسازی در مراکز پژوهشی﴾
مصائب آقای ویراستار
راهنمای ویرایش
روش تصحیح انتقادی متون
راهنماي آماده ساختن كتاب براي مولفان، مترجمان، ويراستاران ...
خدمات ویرایش علمی و ادبی
نکته‌های ویرایش
ویراستاری مجلات علمی و فنی
روش تصحیح نسخه‌های خطی
درباره ویرایش
روش تالیف و نقد و اصلاح
شیوه نامه ویرایش
راهنمای آماده ساختن کتاب : برای مولفان، مترجمان، ویراستاران، رسانه‌گران، کتابداران، ناشران، چاپخانه‌ها و دوستداران کتاب
درباره ویرایش
راهنمای نگارش و ویرایش
هنر ویرایش
شیوه نامه ضبط اعلام
نقد و تصحیح متون
شیوه‌‌نامه‌ی انتشارات کاراپیام
ویرایش از زبان ویراستاران
آیین نگارش و ویرایش
مبانی درست نویسی
آشنایی با ویراستاری و نشر
راهنمای آماده‌سازی مقالات علمی برای چاپ
شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی
نگارش و ویرایش
واژه‌نامه ویراستاران
چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب
ویراستاران با نویسندگان سخن می‌گویند
راهنمای ویراستاری و درست نویسی
فرهنگ تلفظ نام‌های خاص (تاریخی و جغرافیایی) همراه با راهنمای تلفظ حروف لاتینی در بیش از سی زبان
پروفایل :عکس
كارگاه نشر و ويرايش ويژه اطلاع رسانان و كتابداران [عكس]
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿هشتمین : 94/9/22 : تهران﴾ [عکس]
كارگاه نشر و ويرايش زباني ﴿چهارمين : 94/8/24 : تهران﴾ [عكس]

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :