شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
[تجوید قرآن] [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
موضوع:
قرآن - تجوید
مشخصات ظاهری اثر:
[29] گ. 16 س. 7 × 13 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ راده.
وضعیت کتابت:
خط : نستعلیق، نسخ. کاتب : محمد علی. تاریخ کتابت : 1233ق. محل کتابت : دارالسلطنه تبریز.
اهدا کننده:
حسین کی استوان.
شماره مدرک :
98
کد نوع مدرک :
95
معرفی اثر:
رساله ای است در ق‍واع‍د ت‍ج‍وی‍د مشتمل بر 7 ب‍اب‌. ب‍اب‌ اول‌ : در ت‍ج‍وی‍د؛ ب‍اب‌ دوم‌ : در راآت‌؛ ب‍اب‌ س‍وم‌ : در لام‍ات‌؛ ب‍اب‌ چ‍ه‍ارم‌ : در م‍د؛ ب‍اب‌ پ‍ن‍ج‍م‌ : در ب‍ی‍ان‌ ن‍ون‌ و ت‍ن‍وی‍ن‌؛ ب‍اب‌ ش‍ش‍م‌ : در ادغ‍ام‌ م‍ث‍ل‍ی‍ن‌ و م‍ت‍ق‍ارب‍ی‍ن‌؛ ب‍اب‌ ه‍ف‍ت‍م‌ در وق‍ف‌ ف‍ارس‍ی‌. در این نسخه از نیمه باب اول تا نیمه باب دوم افتاده است. در پایان کتاب بعد از انجامه (گ. 22- 28) نحوه قرائت صورت اشکال مشتبهه در کلام الله مجید است و قائده فی بیان رسم الخط، آمده است.
آسیب شناسی:
پارگی و پخش شدن مرکب در 2 برگ پایانی.
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی، آبی روشن. جلد : مقوایی، روکش کاغذ ابره (کرم، مشکی)، عطف گالینگور سبز. آستر بدرقه : کاغذ نخودی رنگ. 11 × 18 س. م.
رده اصلی:
VM
3.235.176.80
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :