شناسنامه
عنوان:
قرآن [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
مشخصات ظاهری اثر:
کمند با شنگرف؛ جدول مزوج (آبی و شنگرف)؛ عناوین به شنگرف..
وضعیت کتابت:
خط : نسخ. کاتب : میرزا ابوالقاسم. تاریخ کتابت : شعبان 1285ق.
زبان:
عربی
شماره مدرک :
110
کد نوع مدرک :
95
آسیب شناسی:
نسخه بسیار فرسوده؛ پارگی جلد؛ آسیب عطف و شیرازه، لکه و اثر رطوبت در برخی اوراق، پارگی و اسیدی شدن برخی برگها.
حواشی:
عدد جزءها در حاشیه صفحات.
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی کرم رنگ. جلد : مقوایی، روکش تیماج قهوهای. 14 × 21 س. م.
رده اصلی:
VM
3.233.219.103
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :