شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
الوسائل الی معرفه اصول المسائل [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
عناوین ديگر:
الوسائل الی النجاه؛ الوسائل الحائریة وسائل الاصول.
سرشناسه:
مجاهد طباطبائی، محمد بن علی
موضوع:
اصول فقه شیعه
شرح پدیدآور:
م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ مجاهد طباطبایی.
مشخصات ظاهری اثر:
[139] گ. 20 س. 10 × 5/15 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ عناوین و نشان ها شنگرف، بالای برخی عبارات خط کشی با شنگرف؛ راده.
تاریخ تولد و وفات:
- 1242ق.
وضعیت کتابت:
خط : نسخ. تاریخ کتابت : 1123ق.
زبان:
عربی
منابع:
منابع : الذریعه (69 :26)، مرعشی (60 : 6)، ریحانة الادب (402 : 3)، التراث العربی (453 : 5).
شماره مدرک :
59
کد نوع مدرک :
95
معرفی اثر:
مؤلف در این کتاب قواعد اصول فقه را مستدل و مفصل با عناوین "وسیلة، وسیلة" به رشته تألیف کشیده است. وی از شاگردان سید مهدی نجفی از فرزندان محمد باقر بهبهانی است و کتاب حاضر نتیجه‌ی درسهای ایشان است. ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر مشتمل بر جلد اول در مباحث الفاظ است؛ از وس‍ی‍ل‍ه‌ "ب‍ی‍ان‌ ال‍ح‍ک‍م‌ ف‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‌ ال‍ن‍اق‍ل‍ی‍ن‌" ت‍ا وس‍ی‍ل‍ه‌ "اع‍ل‍م‌ ان‌ ال‍ل‍ف‍ظ ی‍ح‍ت‍م‍ل‌ غ‍ی‍ر م‍ع‍ن‍اه‌".
آسیب شناسی:
آسیب شیرازه.
حواشی:
تصحیح متن با نشان "صح".
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی شکری، آهار مهره. جلد : لاکی با زمینه مشکی دارای ترنج و سر ترنج با نقوش گل و بوته و حاشیه ساده گیاهی با زر، آستر : مقوای نارنجی زر افشان کله موری. 15 × 5/21 س م.
رده اصلی:
VM
3.236.70.233
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :